Obchodní podmínky

společnosti MERTRADE, spol. s r.o. se sídlem třída Spojenců 716/22, 779 00 Olomouc, IČO: 00576328 zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 147.

Níže uvedené Obchodní podmínky společnosti MERTRADE, spol. s r.o. (dále jen "Obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a kupujícím, které vznikly uzavřením kupním smlouvy prostřednictvím internetového obchodu na webu pierre-helvet.cz (dále jen "internetový obchod") a v souvislosti s provozem tohoto internetového obchodu.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Provozovatelem je společnost MERTRADE, spol. s r.o. se sídlem třída Spojenců 716/22, 779 00 Olomouc, IČO: 00576328 zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 147.
 • Kupující-spotřebitel je fyzická osoba, která jedná mimo rámec své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 • Kupující-podnikatel je osoba, která jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání, pokud nespadá do kategorie kupující-maloobchodník podle následujícího odstavce.
 • Kupující-maloobchodník je osoba, která jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti, kterou je mimo jiné maloobchodní prodej náramkových hodinek.
 • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud nestanoví kupní smlouva odchylně, použijí se ustanovení těchto obchodních podmínek.
 • Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se předem seznámil s obsahem Obchodních podmínek a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném ke dni odeslání objednávky.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Provozovatel prodává na internetovém náramkové hodinky značky PIERRE HELVET (dále jen "zboží"). Prezentované zboží na internetovém obchodu má pouze informativní charakter. Samotná nabídka zboží není bez dalšího nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a provozovatel není povinen zboží dodat.
 • Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká po přijetí objednávky kupujícího učiněné elektronicky prodávajícím v okamžiku, kdy je doručeno elektronicky přijetí objednávky kupujícího na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

3. VLASTNICTVÍ ZBOŽÍ

 • Kupní smlouvou se provozovatel zavazuje, že odevzdá kupujícímu zboží a převede na něj vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje, že zaplatí kupní cenu a zboží převezme.
 • Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží do okamžiku úplné úhrady kupní ceny.
 • Ceny zboží jsou uvedeny v korunách českých s DPH, není-li uvedeno jinak.
 • Cena nezahrnuje jakékoli daně, poplatky, náklady na přepravu či pojištění a obdobné úhrady, které mohou být provozovatelem účtovány nad rámec výše sjednané ceny. Konečná cena zboží včetně uvedených položek v tomto bodě je kupujícímu sdělena v posledním kroku objednávky a je platná v době učinění závazné objednávky kupujícím.
 • Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

4. ZPŮSOB DOPRAVY A MOŽNOSTI PLATBY

 • Kupující si může zvolit mezi osobním odběrem objednaného zboží, nebo některým ze způsobů dodání zboží dopravcem.
 • Objednané zboží si kupující osobně vyzvedne na adrese sídla provozovatele.
 • Provozovatel zajišťuje dodání zboží prostřednictvím služby Česká pošta nebo zásilkovou službou PPL.
 • Cena za zboží je placena dobírkou nebo platbou předem na bankovní účet provozovatele.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Provozovatel zasílá kupujícímu zboží zpravidla do 3 pracovních dnů po připsání platby na bankovní účet provozovatele. V případě platby na dobírku zasílá provozovatel zboží kupujícímu zpravidla do 3 pracovních dnů po obdržení závazné objednávky.
 • Součástí dodaného zboží je doklad o zakoupení zboží.
 • Při převzetí je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě odhalení závady kupující převzetí zásilky odmítne.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Kupující-podnikatel a kupující-maloobchodník má právo odstoupit od kupní smlouvy pouze v případech stanovených zákonem.
 • Kupující-spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a uložení sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta 14 dnů je zachována, pokud kupující-spotřebitel doručí oznámení o odstoupení od smlouvy provozovateli nejpozději v poslední den této lhůty.
 • Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené a bez známky používání.
 • Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, zasílá provozovateli zboží ve vhodném obalu, aby zamezil poškození nebo zničení zboží, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu sídla provozovatele.
 • Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, provozovatel mu vrátí kupní cenu včetně nákladů na dodání, kterou od kupujícího obdržel. Provozovatel je povinen vrátit kupní cenu včetně nákladů na dodání stejným platebním prostředkem, který kupující-spotřebitel použil při úhradě kupní ceny. Provozovatel může vrátit kupní cenu včetně nákladů na dodání i jiným způsobem pouze tehdy, jestliže s tímto kupující-spotřebitel souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo vrátit kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží až v okamžiku, kdy obdrží vrácené zboží.

7. REKLAMACE

 • Provozovatel odpovídá za to, že zboží nemá při převzetí vady. V záručním listu ke zboží je specifikován rozsah záruky.
 • Provozovatel zejména odpovídá za to, že zboží
 • má vlastnosti, které si strany sjednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které kupující může obecně očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy, které provádí provozovatel na internetovém obchodu,
 • je vhodné pro takové účely, pro které je prodáváno nebo ke kterému se tento druh zboží používá.
 • Kupující-spotřebitel může uplatnit právo z vadného plnění, pokud se vada projevila v době 24 měsíců od převzetí zboží. Pokud se vada objevila v období prvních 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí. Po uplynutí této doby musí kupující-spotřebitel vadu zboží, která tu byla v době převzetí, prokázat.
 • Kupující-podnikatel má práva z vadného plnění pouze v mezích zákona a nevztahuje se na něj ustanovení o ochraně spotřebitele.
 • Kupující-maloobchodník má práva z vadného plnění v rozsahu, který poskytuje svým zákazníkům, tj. v zásadě tak jako kupující-spotřebitel s tím, že lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění začíná běžet dnem prodeje zboží kupujícím-maloobchodníkem. Tuto skutečnost je kupující-maloobchodník povinen prokázat záručním listem.
 • Kupující uplatní právo z vadného plnění na adrese sídla provozovatele .
 • Provozovatel vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení kupující-spotřebitel požaduje. Provozovatel dále vydá kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně mu vydá písemné odůvodnění o zamítnutí reklamace.
 • Provozovatel rozhodne o reklamaci zboží ze strany kupujícího ihned, nejpozději do 7 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává přiměřená doba potřebná pro odborné posouzení vady s ohledem na druh zboží. Reklamace zboží ze strany kupujícího musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Provozovatel a kupující se mohou dohodnout na delší lhůtě pro vyřízení reklamace.
 • Kupující nemůže uplatnit právo z vadného plnění, pokud kupující věděl o vadě zboží před převzetím, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo ji zavinila třetí osoba bez zavinění provozovatele.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "GDPR".
 • Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s GDPR, správcem osobních údajů je provozovatel.
 • Kupující bere na vědomí, že pro řádné plnění smlouvy je nezbytné zpracování těchto osobních údajů: jméno a příjmení nebo název firmy, adresa bydliště, respektive sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
 • Provozovatel neposkytne tyto údaje třetím osobám s výjimkou případů, kdy je to nutné pro realizaci dodání zboží (předání údajů přepravci) nebo to vyžaduje zákon.
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy; jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy. Osobní údaje jsou tedy zpracovány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V Olomouci 1. června 2019